با داشتن این وب سرویس ها می توانید یک باشگاه مشتریان اعطاء و فروش تیکارت را برای سایت و یا نرم افزار خود داشته باشید

وب سرویس ثبت نام کاربر

با این وب سرویس برای کاربران سایت یا نرم افزار شما،ثبت نام و تیکارت مجازی صادر می شود

دریافت وب سرویس

وب سرویس لیست پذیرندگان

با این وب سرویس اطلاعات نمایی پذیرندگات طرف قرارداد را با تفکیک دسته بندی و شهر و استان با لینک پرداخت دریافت خواهید کرد.

دریافت وب سرویس

وب سرویس خدمات تیکارت

خدمات تیکارت مانند:موجودی،افزایش موجودی ، برداشت موجودی ، انتقال به شبا،و … با این وب سرویس دریافت می کنید

دریافت وب سرویس