چرا تیکارت؟

* سرپرست انحصاری استانی : شرکت برای هراستان و ارائه بهتر خدمات و  مدیریت مشتریان
و نظارت بر عملکرد پشتیبان پذیرنده انحصاری شهرستان تعیین خواهد شد .

شرایط دریافت نمایندگی انحصاری استانی و شهرستانی

 

شرایط نمایندگی حقیقی :

* تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
* اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان رسمس کشور
* نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
*دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت
* سابقه فروش و بازاریابی و یا مدیریت
* دارا بودن حداقل ۲۲ ، حداکثر ۴۰ سال سن

شرایط دریافت نمایندگی انحصاری استانی و شهرستانی

 

شرایط عمومی شخصیت حقوقی :

* تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
* ثبت موضوع دریافت نمایندگی در موضوع ثبت شرکت
* انقضای مدت شرکت حداقل ۲ سال

شرایط خصوصی :

* شرکت در کالس های آموزشی ) ۷ روز حضوری ( در محل توافق شده با شرکت
* توانایی انجام مدیریت و عقد قرار داد
* توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر
* تکمیل فرم تعهدنامه توسط دو ضامن معتبر
* عدم همکاری با سایر شرکت ها و برندهای در حوزه ی خدمات و محصوالت ارائه شده
* معرفی و تایید دفتر کار توسط کارشناسان تیکناب ) ۰۳ متر تجاری ، ۵۱ متر اداری و سایر نکات (
* یک اتاق جهت مدیریت و برگزاری جلسات
* امکان حضور مشتری در مواقع لزوم
* تا حد امکان نزدیک به مرکز شهر و سهولت در رفت و آمد
* دفتر شیک و با پرستیژ
* نصب حداقل یک سیستم کامپیوتر
* نصب تابلو تیکناب

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی:

* کپی شناسنامه ) برابر اصل شده (
* گواهی عدم سوئ پیشینه ) برابر اصل شده (
* کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت ) برابر اصل شده (
۳*۰ عکس قطعه ۲*
* ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ۱۴۴۴۴۴۴۴۴ ریال برای نمایندگان
انحصاری شهرستان و ۲۴۴۴۴۴۴۴۴ ریال برای نمایندگان انحصاری
* تکمیل فرم تعهدنامه توسط یک نفر ضامن معتیر ) دو امضاء و یک اثر
انگشت پشت سفته (
* تکمیل سفته توسط متقاضی
* کپی اجاره نامه محل نمایندگی
* عکس از تمام زوایای دفتر و تجهیزات و نمای بیرونی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اشخاص حقوقی:

* کپی اساسنامه شرکت
* کپی اخرین روزنامه شرکت
* ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ۱۴۴۴۴۴۴۴۴ ریال سفته
* تکمیل فرم تعهدنامه توسط مدیر عامل شرکت) دو امضاء و یک اثر
انگشت پشت سفته (
* کپی اجاره نامه محل نمایندگی
* عکس از تمام زوایای دفتر و تجهیزات و نمای بیرونی
* کپی شناسنامه ) برابر اصل شده (

تعرفه ها :

خدمات و محصوالت قابل ارائه به سه بخش اساسی تقسیم بدی می شوند :

-خدمات و محصوالت پر سود : این نوع خدمات به دلیل سود بیشتر شرکت کارمزد نمایندگان را در مجموع حداقل %۳۴ و
حداکثر ۱۴ %در نظر خواهد گرفت ) در بعضی خدمات و محصوالت ، افزایش درصد کارمزد امکان پذیر است (

-خدمات و محصوالت کم سود : این نوع خدمات به دلیل سود کمتر شرکت کارمزد نمایندگان را در مجموع حداقا ۱ %و حداکثر تا
%۳۴ در نظر خواهد گرفت . ) در بعضی خدمات و محصوالت ، افزایش درصد کارمزد امکان پذیر است (

خدمات و محصوالت جانبی : این نوع خدمات و محصوالت صرفا جهت جذب و ارجاع مشتری به سمت برند و شرکت می باشد و
درآمدهای ناچیز این نوع خدمات و محصوالت صرف هزینه های قرعه کشی مشتریان – و پاداش نمایندگان برتر خواخد شد .

کارمزد پایدار : بعضی از خدمات و محصوالت کارمزدی تحت عنوان کارمزد پایدار خواهند داشت تا نماینده های محترم جدا از بحث
کارمزد فروش ، حتی در هنگام استفاده از آن محصول و خدمات توسط مشتری کارمزد دریافت کنند .

    درخواست خود را وارد کنید و ما به شما تلفن می کنیم.