– درخواست پرداخت : متد request

آدرس ارسال درخواست https://tickcard-panel.ir/ws/payments/request.json              نوع درخواست : POST

نکته : آدرس های وب سرویس به صورت نسبی نوشته شدند و با توجه به مسیر نصب اسکریپت روی سایت ادرس ثابت باید به ابتدای آن اضافه شود، به عنوان مثال http://site.com/ws/payments/request.json

پارامترهای ورودی :

نام توضیحات نوع فیلد
merchantCode * مرچنت درگاه اجباری
amount * مبلغ تراکنش به ریال اجباری
callBackUrl * آدرس بازگشت از درگاه اجباری
invoiceNumber * شماره فاکتور اجباری
payerEmail پست الکترونیکی پرداخت کننده اختیاری
payerMobile موبایل پرداخت کننده اختیاری
description توضیحات اختیاری

 

پارامترهای خروجی :

نام توضیحات
status کد وضعیت
message شرح وضعیت
paymentNumber شماره پرداخت

 

اگر مقدار فیلد status برابر با عدد 1 باشد ، باید شماره پرداختی که در فیلد PaymentNumber قراردارد را به آدرس درگاه پرداخت با متد GET ارسال کنید.

آدرس درگاه پرداخت  :  https://tickcard-panel.ir/script-path/payment/[paymentNumber]

مثال : https://tickcard-panel.ir/payment/445646126

 

 

 بازگشت از درگاه

در بازگشت از درگاه پرداخت کاربر به آدرس callBackUrl که در هنگام درخواست پرداخت ارسال شده است منتقل می شود و پارامترهای زیر با متد POST نیز ارسال می شود.

نام توضیحات
status وضعیت پرداخت
paymentNumber شماره پرداخت
invoiceNumber شماره فاکتور

در صورتی که پرداخت موفق باشد فیلد status برابر با عدد 1 خواهد بود و باید از طریق متد paymentVerify وب سرویس، تراکنش تایید شود، در صورتی که پرداخت ناموفق باشد مقدار این فیلد برابر با عدد 0 خواهد بود و دیگر نیازی به استعلام تراکنش نخواهد بود.

 

– اعتبارسنجی پرداخت : متد verify

آدرس ارسال درخواست : /ws/payments/verify.json          نوع درخواست : POST

پارامترهای ورودی :

نام توضیحات نوع فیلد
merchantCode * مرچنت درگاه اجباری
paymentNumber * شماره پرداخت اجباری
invoiceNumber * شماره پرداخت اجباری

 

paymentNumber شماره پرداختی است که در مرحله درخواست پرداخت دریافت کرده اید.

پارامترهای خروجی :

نام توضیحات
status کد وضعیت
message شرح وضعیت
paymentNumber شماره پرداخت
invoiceNumber شماره فاکتور

 

در صورتی که مقدار status برابر با عدد 1 باشد پرداخت با موفقیت انجام شده است در غیر این صورت عدد 0 برگردانده می شود و علت خطا در فیلد message قرار میگیرد.