متقاضی محترم دقت نمایید بعد از ارسال فرم و تایید از طرف کارشناسان مدارک خواسته شده را به آدرس پستی شرکت ارسال نمایید.

پذیرندگان طرح لبخند

دقت نمایید در صورت سفارش از چند پذیرنده ابتدا سفارشات خود را در پذیرندگان تیکارت ثبت نمایید و سپس در فرم درخواست اعتبار شماره های سفارش خود را از هر پذیرنده وارد نمایید